ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

1. Algemeen

a. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn de navolgende voorwaarden van toepassing op en maken deel uit van elk door Steko-Tech gedaan aanbod en elke door Steko-Tech met opdrachtgever gesloten overeenkomst,alsmede de uitvoering daarvan. De toepasselijkheid van eventuele Algemene verkoop- en/of leveringsvoorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
b. Uw persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst. Voorts wenst Steko-Tech deze gegevens te gebruiken om u in de toekomst te informeren over nieuwe producten en/of diensten en u aanbiedingen te doen. Indien u hierop geen prijs stelt, neemt u dan contact met Steko-Tech op.

2. Aanbieding en bevestiging

a. 

Steko-Tech behoudt zich het recht voor om technische specificaties van haar producten tussentijds en zonder enige aankondiging te wijzigen.

3. Binding en ontbinding overeenkomst

a. 
Bepalend voor de inhoud van de aannemingsovereenkomst en het op basis van deze overeenkomst door Steko-Tech uit te voeren werk, is de omschrijving van dat werk in het ter gelegenheid van de maatopname door onze projectleider of eerste monteur op te stellen Technisch Rapport. Indien en voor zover bij of na de maatopname blijkt, dat het overeengekomen werk technisch c.q. praktisch door Steko-Tech niet uitvoerbaar is of indien het overeengekomen werk door Milieu- of Arbo regelgeving niet door Steko-Tech uitgevoerd mag worden,heeft Steko-Tech het recht de overeenkomst eenzijdig te annuleren.
b. 
Indien één transactie met twee of meerdere opdrachtgevers wordt afgesloten zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de door hen gesloten overeenkomst.
c. 
Bij een aannemingsovereenkomst op basis van het Steko-Tech Rendementplan of hypo­thecaire geldlening verplicht opdrachtgever zich tot onvoorwaardelijke medewerking om de verlangde bescheiden te overleggen, telkens 7 dagen na het schriftelijk verzoek.
d. 
Bij annulering door opdrachtgever van deze aannemingsovereenkomst zijn door opdrachtgever de volgende bedragen aan Steko-Tech verschuldigd, voordat maatopname door onze projectleider/eerste monteur plaatsgevonden heeft 20% van de aanneemsom, vanaf maatopname tot productie 30% van de aanneemsom, vanaf productie tot 2 weken voor aanvang werkzaamheden 80% van de aanneemsom, vanaf 2 weken voor aanvang werkzaamheden 100% van de aanneemsom. De betreffende bedragen dienen binnen 
14 dagen na annulering te zijn betaald.
e. 
De kosten voor een vergunningaanvraag zijn nimmer bij de aanneemsom inbegrepen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien opdrachtgever wenst dat Steko-Tech 
de vergunningaanvraag regelt dan dient opdrachtgever de factuur voor deze aanvraag vooraf over te maken op de rekening van Steko-Tech. Indien geen vergunning verkregen wordt, en de aannemingsovereenkomst hierdoor moet worden geannuleerd,dan worden deze kosten voor de aanvraag niet gerestitueerd.
f. Leges dienen altijd separaat voldaan te worden door opdrachtgever zelf.

4. Prijzen

a. Prijzen van kunststof zijn altijd gebaseerd op de kleur crème.
b. Tenzij anders is aangegeven, zijn alle prijzen inclusief BTW.

5. Betaling

a. 
Tenzij anders is vastgelegd op de aannemingsovereenkomst. Betaling uit te voeren 
werken contant per bank of bij machtiging, 30 % bij maatopname, 60% bij aanvang van de montage, 10% direct bij oplevering.
b. 
Betaling uit te voeren werken bij Steko-Tech Rendementsplan, 30% binnen 10 dagen na goedkeuring financiering,30% bij aanvang van de montage, 30% bij oplevering door 
de montageploeg c.q. einde (deel)montage,10% na oplevering. Bij aannemingsovereenkomsten zonder machtiging is 40% aanbetaling verschuldigd.
c. 
Betaling indien de transactie uitsluitend het leveren van materialen betreft, 50% bij overeenkomst, 50% bij levering.
d. 
Betaling dient telkens plaats te vinden binnen 10 dagen na factuurdatum, via automatische incasso, telefonische overboeking of bank/giro-overschrijving. Contante betalingen (cash) zijn niet toegestaan. Schuldverrekening tussen opdrachtgever en Steko-Tech is op geen enkele wijze toegestaan.
e. 
Indien en voor zover de betalingen niet op de overeengekomen tijdstippen worden voldaan, is Steko-Tech gerechtigd de daarmee corresponderende prestatie(s) op te schorten.
f. 
Indien opdrachtgever niet tijdig zijn betalingsverplichting nakomt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Steko-Tech het recht opdrachtgever zonder ingebrekestelling over deze vordering, of over het niet betaalde deel daarvan rente in rekening te brengen, gelijk aan de wettelijke rente, onverminderd verdere rechten 
tot verhaal van vermogensschade,daaronder begrepen het recht om de buiten de eventuele gerechtelijke kosten op de vordering vallen de buitengerechtelijke incassokosten jegens opdrachtgever uit te oefenen. De buitengerechtelijke kosten worden geacht te zijn gemaakt zodra enige vordering door Steko-Tech aan derden uit handen wordt gegeven. 
Indien opdrachtgever niet of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze met Steko-Tech gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stilleggen of liquidatie (van het bedrijf) van opdrachtgever, onder curatelestelling of onder bewindstelling, dan wel indien te zijnen laste beslag wordt gelegd, heeft Steko-Tech de bevoegdheid nakoming van deze lopende overeenkomst op te schorten en wordt opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn, waarbij Steko-Tech het recht heeft alle kosten en schaden gemaakt of te maken, geleden of te lijden als gevolg van dit verzuim te verhalen op de wederpartij, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden,zonder dat Steko-Tech tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden, onverminderd de aan Steko-Tech verder toekomende rechten. In deze gevallen wordt elke vordering dadelijk en ineens opeisbaar. Tevens mag Steko-Tech de geleverde zaken onmiddellijk als eigendom terugnemen.

6. Eigendomsvoorbehoud

a. 
De verkochte c.q. gemonteerde zaken gaan eerst in eigendom over op het moment van betaling van de volledige som, alsmede de eventueel op de levering vallende rente en kosten, zoals deze door opdrachtgever aan Steko-Tech verschuldigd zou kunnen zijn.

7. Levering

a. 
Bij de overeengekomen levertijd geldt steeds het voorbehoud van ongestoorde arbeidsomstandigheden en materiaalvoorziening.
b. 
Ook een schriftelijk overeengekomen levertermijn zal nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn.
c. 
Indien en voor zover voor ons voorzienbaar in de datum van oplevering of aflevering vertraging zal optreden, zal Steko-Tech daarvan tijdig melding maken aan opdrachtgever onder vermelding van de termijn, waarbinnen Steko-Tech naar verwachting wel zullen kunnen presteren.

8. Garantie

a. – 10 jaar op kunststof kozijnen, inclusief. montage.
– 10 jaar op houten kozijnen en polyester dakkapellen, inclusief montage.
– 10 jaar op isolerende beglazing volgens KOMO condities.
– 10 jaar op hang- en sluitwerk.
– 2 jaar op elektrische onderdelen.
– 
3 jaar op overige producten (waaronder dakramen, binnenafwerking, gevelbekleding en bijbehorende montagewerkzaamheden (uitgezonderd de producten zoals vermeld in artikel 8 g).
b. 
Bovenstaande garantietermijnen gelden uitsluitend bij normaal particulier gebruik en onder de voorwaarde dat de producten conform voorschriften zijn onderhouden.
c. 
Garantieaanspraken worden alleen in behandeling genomen indien de volledige aanneemsom is betaald.
d. 
Door opdrachtgever geconstateerde klachten over het gepresteerde dienen uiterlijk 
tijdens de oplevering te zijn ontvangen. Ten aanzien van na de oplevering veranderde of beschadigde zaken worden geen reclames in behandeling genomen.
e. Reclames op aantal dienen uitsluitend direct bij afgifte van de zaken te geschieden.
f. 
Indien een tijdig ontvangen klacht gegrond blijkt te zijn, is Steko-Tech verplicht één en ander op eigen kosten binnen een redelijke termijn , niet zijnde een fatale termijn, vast te stellen in overleg met opdrachtgever, te herstellen.
g. 
Op een aantal producten waarvan de duurzaamheid zeer sterk onderhevig is aan juist (her)gebruik en toepassing wordt geen garantie geleverd. Deze producten betreffen alle hortypen, glasoppervlak en sierbeslag.

9. Montage en meerwerk

a. 
In alle gevallen is het uit te voeren werk beperkt tot hetgeen schriftelijk in het Technisch Rapport is overeengekomen.
b. Nimmer is inbegrepen reparatie aan voeg- en metselwerk aan de buitenzijde.
c. 
In iedere overeenkomst is de bevoegdheid om meerwerk afzonderlijk in rekening te 
brengen. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het Technisch Rapport uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht, dan wel boven de in het Technisch Rapport uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd, één en ander in overleg met de opdrachtgever.
d. 
Niet inbegrepen bij de binnenafwerking is het verwijderen van gordijnen, luxaflex e.d., schilderen, behangen of sierpleisterwerken.
e. 
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld vallen werkzaamheden aan bestaande rollagen, 
lateien, rolluiken, waterslagen, vensterbanken, CV installaties, zonne- en windschermen e.d. buiten deze aannemingsovereenkomst.
f. 
Mogelijke belemmeringen dienen bij montage door of vanwege de opdrachtgever zelf van tevoren te worden verwijderd en na oplevering van het werk door of vanwege de opdrachtgever zelf te worden teruggeplaatst.

10. Aansprakelijkheid

a. 
Aansprakelijkheid is onder alle omstandigheden beperkt tot het nakomen van de beschreven garantieverplichtingen. Aanspraken gebaseerd op indirecte en/of gevolgschade zijn uitgesloten. Hierdoor wordt tevens verstaan aanspraken op (gevolg)schade door opgenomen vrije dagen.
b. 
Steko-Tech accepteert geen enkele aansprakelijkheid bij hergebruik van materialen, waar­onder o.a. glas in lood beglazing en zon- en/of windweringsproducten, noch in kleurstelling, noch in functionaliteit.

11. Geschillen

a. 
Alle geschillen, van welke aard ook, tussen Steko-Tech en de opdrachtgever zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter te Alkmaar, tenzij opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die binnen één maand na de datum waarop Steko-Tech schriftelijk een beroep op dit beding heeft gedaan, schriftelijk zijn voorkeur voor de ter zake wettelijk bevoegde rechter heeft kenbaar gemaakt.
b. 
Nederlands recht is zonder uitsluiting op alle transacties van toepassing.